Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efektywne oczyszczania wód poprzez energię słoneczną

Efektywne oczyszczania wód poprzez energię słoneczną

Grupa badaczy pod kierownictwem naukowym dr inż. Marty Prześniak-Welenc z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Politechniki Gdańskiej przeprowadziła badania dotyczące efektywnego oczyszczania wód poprzez energię słoneczną. Zbadali rolę NH4V4O10 i jego kompozytu z rGO w zwalczaniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Wyniki zostały opublikowane w periodyku „Scientific Reports”. Swoje badania w trybie komercyjnym prowadzili w Centrum SOLARIS na linii ASTRA.

W niniejszym badaniu naukowcy przeprowadzili analizę aktywności fotokatalitycznej związków NH4V4O10 (NVO) oraz jego kompozytu z redukowanym tlenkiem grafenu (rGO) - NVO/rGO. Próbki zostały otrzymane za pomocą metody hydrotermalnej i dokładnie scharakteryzowane przy użyciu technik takich jak XRD, FTIR, XPS, XAS, spektroskopia Ramanowska, TG-MS, SEM, TEM, BET, PL oraz UV‒vis DRS. Wyniki badań wskazują na efektywne pochłanianie promieniowania widzialnego przez uzyskane materiały NVO i NVO/rGO, obecność znaczącej ilości V4+ na ich powierzchni oraz rozwiniętą powierzchnię właściwą. Te cechy przyczyniają się do wysokiej wydajności w procesie fotodegradacji błękitu metylenowego pod wpływem symulowanego światła słonecznego. Ponadto, kompozyt NH4V4O10 z rGO przyspiesza proces fotooksydacji barwnika, co korzystnie wpływa na możliwość wielokrotnego wykorzystania fotokatalizatora. Dodatkowo, badacze wykazali, że kompozyt NVO/rGO może być skutecznie stosowany nie tylko do fotooksydacji zanieczyszczeń organicznych, ale także do fotoredukcji zanieczyszczeń nieorganicznych, takich jak Cr(VI).

Aktywność fotokatalityczną otrzymanych NVO i NVO/rGO oceniano pod kątem degradacji błękitu metylenowego (MB) i redukcji Cr(VI) do Cr(III) w symulowanym świetle słonecznym. Analizy XANES i XPS potwierdziły znaczną obecność jonów V4+ na powierzchni materiałów fotokatalitycznych, w odróżnieniu do objętości materiału. Wzbogacenie powierzchni o V4+ odegrało kluczową rolę w doskonałej wydajności fotodegradacji MB obu materiałów, wraz z ich dobrze rozwiniętą powierzchnią. Szczególnie wyraźny był pozytywny wpływ rGO na aktywność i stabilność fotokatalizatora. Reakcje przeprowadzone w obecności odpowiednich scavengerów wykazały różnice w mechanizmie działania fotokatalizatorów. W przypadku NVO, ·OH i h+ odgrywają kluczową rolę w fotodegradacji MB, podczas gdy w przypadku NVO/rGO, rodniki ·O2- są dominującymi formami aktywnymi odpowiedzialnymi za degradację barwników. Ponadto zaproponowany kompozyt wykazał aktywność w zakresie fotoredukcji wysoce toksycznych jonów Cr(VI) w środowisku kwaśnym.

Rysunek 1. Schemat ideowy poziomów energii pasmowej NVO/rGO z możliwym mechanizmem fotokatalitycznym.

Rysunek 1. Schemat ideowy poziomów energii pasmowej NVO/rGO z możliwym mechanizmem fotokatalitycznym.

 

Rysunek 2. a) V 2p XPS widma NVO/rGO b) V K-krawędziowe widma XANES (wykres pokazuje zależność między stopniem utlenienia wanadu a położeniem krawędzi).

Rysunek 2. a) V 2p XPS widma NVO/rGO b) V K-krawędziowe widma XANES (wykres pokazuje zależność między stopniem utlenienia wanadu a położeniem krawędzi).

 

Autor: Marta Prześniak-Welenc


Link do publikacji: M. Nadolska, M. Szkoda, K. Trzciński, J. Ryl, A. Lewkowicz, K. Sadowska, J. Smalc-Koziorowska, and M. Prześniak-Welenc, New Light on the Photocatalytic Performance of NH4V4O10 and Its Composite with RGO, Sci Rep 13, 3946 (2023). doi: 10.1038/s41598-023-31130-9

 

Polecamy również
Badania nad strukturą ludzkiego receptora zimna TRPM8

Badania nad strukturą ludzkiego receptora zimna TRPM8

Źródło niespodziewanych właściwości termoelektrycznych monochalkogenków grupy IV

Źródło niespodziewanych właściwości termoelektrycznych monochalkogenków grupy IV

Fotokatalityczna produkcja wodoru nie powodującą emisji gazów cieplarnianych

Fotokatalityczna produkcja wodoru nie powodującą emisji gazów cieplarnianych

Kamień milowy w poszukiwaniu nowego standardu czasu i częstotliwości

Kamień milowy w poszukiwaniu nowego standardu czasu i częstotliwości