Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Związek struktury szkieletów poliuretanów z właściwościami strukturalnymi i nadprzewodzącymi pianek Y-123

Związek struktury szkieletów poliuretanów z właściwościami strukturalnymi i nadprzewodzącymi pianek Y-123

Polski zespół badaczy kierowany przez dra Pawła Pęczkowskiego z Instytutu Nauk Fizycznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykorzystał wiązkę PIRX do badania właściwości struktury elektronowej pianek nadprzewodzących otrzymanych na bazie pianek poliuretanowych. Wyniki badań zostały opublikowane w piśmie Journal of the European Ceramic Society wydawanym przez Elsevier.

Nadprzewodniki wysokotemperaturowe (HTS) produkowane są najczęściej w jednej z trzech odmian – cienkowarstwowej, drucianej (taśmowej) i luzem. Podział ten wynika z właściwości tych nadprzewodników, które wynikają z ich mikrostruktury. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe można wytwarzać w czwartym wariancie o strukturze piankowej. Nadprzewodniki o strukturze piankowej charakteryzują się znacznie krótszym czasem chłodzenia, dlatego przejście lub powrót do stanu nadprzewodzącego ze stanu normalnego jest znacznie szybsze niż w przypadku próbek stałych wytwarzanych metodą top-seed infiltration-growth (TSIG). Dodatkowo są lekkie i wykazują mniej mikropęknięć, które są głównym czynnikiem ograniczającym krytyczną gęstość prądu w stałych próbkach nadprzewodzących. Te unikalne cechy sprawiają, że pianki nadprzewodzące są doskonałym materiałem do zastosowań kosmicznych, gdzie konieczne jest wykorzystanie silnych i lekkich źródeł pól magnetycznych do budowy np. mechanizmów dokujących dla pojazdów kosmicznych i silników jonowych. Zanim jednak zastosuje się pianki nadprzewodzące należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: jaki wpływ mają zmiany w strukturze pianki (np. wielkości i kształcie porów) na właściwości nadprzewodzące, jak płynie prąd w trójwymiarowej strukturze pianki i jaki jest jej wpływ na właściwości związane ze zdolnością do zakotwiczenia wirów (centrów unieruchamiających). 
W procesie TSIG pianki prekursorowe (poliuretany o różnej gęstości, elastyczności i typie szkieletu) infiltrowano zieloną fazą (Y-211) i przekształcano termicznie w nadprzewodniki Y-123 przy użyciu zarodków monokryształu NdBCO zorientowanych w [100] kierunek (Rycina 1). Zestaw pianek poliuretanowych stanowiący szkielet do produkcji pianek nadprzewodzących dostarczyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JAG” – wiodący producent pianek poliuretanowych w Polsce. Starannie dobrano serię pianek poliuretanowych o różnych szkieletach i różnych właściwościach mechanicznych. Przykładowe oznaczenia były następujące: T-18/30)p, (T-25/38)p, (T-30/42)p, (T-35/38)p, (T-40/50)p, ( HR-30/38)p, (CL-25/33)p i pianka melaminowa o różnej gęstości porów i stosunku grubości ścianki do wielkości porów, gdzie symbole literowe oznaczają: T - pianki tapicerskie, HR - pianki wysokoelastyczne i CL - pianki trudnopalne, a wprowadzone wartości odpowiadają kluczowym parametrom piankę jako gęstość w kg/m3 (pierwsza liczba) i elastyczność w kPa (druga liczba). Indeks „p” oznacza strukturę poliuretanową pianki. 
 
Rycina 1. (a) Y-211 przed i (b) Y-035 po procesie infiltracji; (c) Y-123 – finalna pianka lewitująca w polu magnetycznym
Rycina 1. (a) Y-211 przed i (b) Y-035 po procesie infiltracji; (c) Y-123 – finalna pianka lewitująca w polu magnetycznym
 
W piankach Y-123 otrzymanych w procesie TSIG obecność fazy nadprzewodzącej potwierdzono za pomocą dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD), spektroskopii Ramana i spektroskopii absorpcji promieni rentgenowskich (XAS), a także badań magnetometrycznych i transportowych. Stwierdzono, że wzrost pianki Y-123 pozwala zachować kierunek krystalograficzny środka zarodkującego NdBCO niezależnie od początkowej orientacji szkieletu. Pianki wykazują temperaturę krytyczną zbliżoną do YBCO luzem. Szkielety o dużej gęstości i sztywności sprzyjają tworzeniu się fazy Y-123, natomiast bardziej elastyczne struktury piankowe utrudniają przemianę fazy Y-211 w fazę Y-123. 
Widma absorpcji promieniowania rentgenowskiego (XAS) dla wybranych pianek przedstawiono na Rycinie 2. Dane XAS uzyskano na linii PIRX w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie (Polska) . Krawędź K tlenu charakteryzuje się wyraźną absorpcją przy 533 eV z kilkoma pikami wstępnymi w zakresie 527 – 529 eV, pochodzącymi z hybrydyzacji Orbitale O-2p i Cu-3d. Krawędzie O K dostarczają informacji o ruchliwości nośników w płaszczyznach CuO2 i łańcuchach Cu–O. Udział dwóch odrębnych pików wstępnych, szerokiego przy 527,5 eV i węższego przy 528 eV, jest charakterystyczny dla CL-25/33 i T-40/50. Pierwszy pik wstępny związany jest z dziurami łańcuchowymi (CH) i singletami Zhanga-Rice'a (ZRS), natomiast drugi to tzw. górne pasmo Hubbarda (UHB). Ponadto nadprzewodnictwo miedzianów podkreśla znaczny udział ZRS w odniesieniu do UHB, który dotyczy pianek CL-25/33, T-40/50 i częściowo T-30/42.
 
Rycina 2. Widma absorpcji promieniowania rentgenowskiego (XAS) dla pianek Y-123 (T-18/30, T-30/42, T-40/50, CL-25/33 i Melamina): (a) krawędź O-K, (b) krawędzie Ba-M4,5, (c) krawędzie Cu-L2,3. CH - otwory łańcuchowe, ZRS - singlet Zhang’a-Rice’a, UHB - górne pasmo Hubbarda

Rycina 2. Widma absorpcji promieniowania rentgenowskiego (XAS) dla pianek Y-123 (T-18/30, T-30/42, T-40/50, CL-25/33 i Melamina): (a) krawędź O-K, (b) krawędzie Ba-M4,5, (c) krawędzie Cu-L2,3. CH - otwory łańcuchowe, ZRS - singlet Zhang’a-Rice’a, UHB - górne pasmo Hubbarda

 

Autor: Paweł Pęczkowski

 

Link do publikacji: P. Pęczkowski, P. Zachariasz, R. Zalecki, J. Piętosa, J.M. Michalik, C. Jastrzębski, M. Ziętala, Ł. Gondek, Influence of poliurethane skeleton on structural and superconducting properties of Y-123 foams, Journal of the European Ceramic Society (2024), doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2024.03.039.

 
 
Polecamy również
Kontrola odkształceń nad stopniem swobody doliny

Kontrola odkształceń nad stopniem swobody doliny

Wpływ implantacji jonów Ne<sup>+</sup> 250 keV na parametry krytyczne kompozytowych taśm 2G HTS

Wpływ implantacji jonów Ne+ 250 keV na parametry krytyczne kompozytowych taśm 2G HTS

Szczególna rola magnetycznych jonów Ni w strukturze elektronowej

Szczególna rola magnetycznych jonów Ni w strukturze elektronowej

Hercynit (FeAl<sub>2</sub>2O<sub>4</sub>) - tajemniczy spinel ogniotrwały poznany !

Hercynit (FeAl22O4) - tajemniczy spinel ogniotrwały poznany !