Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cienkie warstwy TiO2/CuO otrzymane metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego

Cienkie warstwy TiO<sub>2</sub>/CuO otrzymane metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego

Cienkie warstwy TiO2/CuO pełnią funkcje fotokatalizatorów oraz fotoelektrod, jednocześnie stanowiąc wyzwanie technologiczne. Podwójne warstwy TiO2/CuO otrzymano metodą sekwencyjnego reaktywnego rozpylania magnetronowego w wysokopróżniowym systemie UHV (Rysunek 1a). Wykazano, że zarówno reflektometria rentgenowska XRR jak i pomiary spektralnej zależności współczynnika odbicia w zakresie widzialnym i bliskiego ultrafioletu umożliwiają uzyskanie informacji na temat kontaktu pomiędzy TiO2 i CuO. Pomiary wykonane na synchrotronie SOLARIS metodą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej XAS w modzie TEY umożliwiły sformułowanie wniosków dotyczących stanu utlenienia miedzi i struktury elektronowej układu TiO2/CuO.

Sekwencyjne rozpylanie magnetronowe cienkich warstw przeprowadzone w jednym procesie próżniowym zapewniło wzrost heterostruktur z wyraźnie zdefiniowanym kontaktem pomiędzy TiO2 i CuO. Grubość dolnej warstwy CuO wynosiła ok. 200 nm podczas gdy grubość górnej warstwy TiO2 była zmieniana w zakresie 25-150 nm (Rysunek 1b) poprzez odpowiedni dobór czasu rozpylania tarczy Ti. Chropowatość zewnętrznej powierzchni heterostruktury malała od 12 nm dla CuO do 1-2 nm dla cienkiej warstwy TiO2 o największej grubości. Właściwości powierzchni i kontaktu między warstwami były badane metodą spektrofotometrii optycznej, reflektrometrii rentgenowskiej XRR oraz rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej XAS w zakresie miękkiego promieniowania synchrotronowego. Przeprowadzone badania wykazały, że warstwa CuO jest pokryta całkowicie przez TiO2 w wyniku czego tworzy się heterozłącze typu p-n, jednakże na zewnętrznej powierzchni układu dwuwarstwowego TiO2/CuO prawdopodobnie występuje TiO2 domieszkowane miedzią. Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna potwierdziła obecność Cu+ i Cu2+ na powierzchni heterostruktury TiO2/CuO (Rysunek 1c). Na podstawie pomiarów kinetyki procesu generacji prądu pod wpływem oświetlenia stwierdzono, że cienkie warstwy TiO2/CuO pełnią rolę fotokatod w ogniwie fotoelektrochemicznym PEC do produkcji wodoru (Rysunek 1d), a wartość fotoprądu zależy od grubości warstwy TiO2 pokrywającej układ podwójny.

obrazki z publikacji - opis poniżej

Fig. 1 Wysokopróżniowy system UHV przeznaczony do reaktywnego rozpylania magnetronowego wraz ze schematem procesu sekwencyjnego nanoszenia podwójnych cienkich warstw TiO2/CuO a), zdjęcie SEM układu TiO2/CuO b), widma absorpcyjne promieniowania rentgenowskiego, XAS zmierzone w modzie TEY na krawędzi Cu L23 dla heterostruktur TiO2/CuO  c), kinetyki fotoprądu dla: cienkiej warstwy TiO2 jako fotoanody, cienkiej warstwy CuO jako fotokatody oraz warstwy podwójnej TiO2/CuO pełniącej rolę fotokatody d).

 

Link do publikacji:

J. Banas-Gac, M. Radecka, A. Czapla, E. Kusior, and K. Zakrzewska, Surface and Interface Properties of TiO2/CuO Thin Film Bilayers Deposited by Rf Reactive Magnetron Sputtering, Appl Surf Sci 616, 156394 (2023).

 

Polecamy również
Mechanizm działania kluczowego kompleksu białkowego w bakteryjnej rekombinacji homologicznej

Mechanizm działania kluczowego kompleksu białkowego w bakteryjnej rekombinacji homologicznej

Mechanizm molekularnego działania antybiotyku wytwarzanego przez patogen trzciny cukrowej

Mechanizm molekularnego działania antybiotyku wytwarzanego przez patogen trzciny cukrowej

Badania struktury elektronowej chiralnych materiałów kwantowych.

Badania struktury elektronowej chiralnych materiałów kwantowych.

Molekularne szczegóły hypuzynacji eIF5A oraz kliniczne znaczenie mutacji białka DHS

Molekularne szczegóły hypuzynacji eIF5A oraz kliniczne znaczenie mutacji białka DHS