Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Stan walencyjny wanadu - kluczowy czynnik elastyczności struktury wanadanów potasu jako materiałów katodowych w bateriach Li-ion

Stan walencyjny wanadu - kluczowy czynnik elastyczności struktury wanadanów potasu jako materiałów katodowych w bateriach Li-ion

03.01.2023
Nanopasy heksawanadanu potasu (K2V6O16-nH2O) zostały zsyntetyzowane metodą LPE-IonEx, która jest dedykowana do syntezy brązów tlenków metali przejściowych o kontrolowanej morfologii i strukturze. Oceniono wydajność elektrochemiczną K2V6O16-nH2O jako materiału katodowego dla baterii litowo-jonowych. Nanopasy KVO wykazały wysoką pojemność rozładowania 260 mAh g-1, oraz długotrwałą stabilność cykliczną do 100 cykli przy 1 A g-1. W pracy omówiono również wpływ stanu walencyjnego wanadu oraz nietypową budowę nanopasów, złożonych z domen krystalicznych i amorficznych ułożonych naprzemiennie. Pomiary ex-situ wyładowanych materiałów elektrodowych metodami XRD, MP-AES, XAS i XPS wskazują, że podczas kolejnego cyklu ładowania/rozładowania potas w strukturze K2V6O16-nH2O jest zastępowany przez lit. Stabilność strukturalna heksawandanu potasu podczas cyklu zależy od początkowego stanu walencyjnego wanadu na powierzchni próbki oraz obecności domen amorficznych w nanopasach K2V6O16-nH2O.
więcej o Stan walencyjny wanadu - kluczowy czynnik elastyczności struktury wanadanów potasu jako materiałów katodowych w bateriach Li-ion
Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca

Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca

21.11.2022
Naukowcy z Centrum SOLARIS przeprowadzili wysokorozdzielcze pomiary ARPES semimetalu Dirca, materiału o unikalnej strukturze elektronowej. Semimetale te są trójwymiarowymi kryształami składającym się z warstw o różnych właściwościach, mających potencjalne zastosowanie w nowoczesnej elektronice. Autorzy publikacji potwierdzili eksperymentalnie przewidywania teoretyczne m.in. zaobserwowali liniowy charakter poszczególnych pasm oraz linie nodalne wiązane z symetrią układu.
więcej o Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca
Badania nad tlenkiem cynku implantowanym iterbem na linii PIRX

Badania nad tlenkiem cynku implantowanym iterbem na linii PIRX

04.11.2022
Badania użytkowników SOLARIS prowadzone na linii PIRX (dawniej PEEM/XAS) miały na celu poznanie właściwości defektów, które powstają w matrycy tlenku cynku implantowanej przez iterb i następnie poddawanej wyżarzaniu. Badania wykazały potencjał spektroskopii absorpcyjnej promieniowanie rentgenowskiego jako narzędzia do badania, czy rozpatrywane defekty są izolowane, czy też występują skupiska defektów. Wykazano, że obok izolowanych defektów, kompleksy donorowo-akceptorowe (mVZn-nVO) istnieją nawet w próbce pierwotnej. Ich liczba wzrasta w próbkach implantowanych i wyżarzanych, wpływając na właściwości transportowe badanych filmów. Wskazano również, że implantacja i późniejsze wygrzewanie mają istotny wpływ na natywne kompleksy defektów punktowych w ZnO.
więcej o Badania nad tlenkiem cynku implantowanym iterbem na linii PIRX
Zaskakująca modyfikacja powierzchni Fermiego w fosforku niobu – badania nad nowymi materiałami

Zaskakująca modyfikacja powierzchni Fermiego w fosforku niobu – badania nad nowymi materiałami

09.08.2022
Zespół fizyków z Instytutu Fizyki PAN i Centrum SOLARIS zaobserwował topologiczne przejście Lifshitza w semimetalu Weyla - fosforku niobu (NbP) poprzez dekorację jego powierzchni ciężkimi pierwiastkami (Pb lub Nb). Fermiony Weyla w masie i łuki Fermiego na powierzchni półmetali Weyla są przedmiotem zainteresowania fizyki i technologii materiałowej.
więcej o Zaskakująca modyfikacja powierzchni Fermiego w fosforku niobu – badania nad nowymi materiałami
Orientujesz się? Obrazowanie drgań poniżej limitu dyfrakcji ujawnia kąty 3D makrocząsteczek

Orientujesz się? Obrazowanie drgań poniżej limitu dyfrakcji ujawnia kąty 3D makrocząsteczek

04.08.2022
Przełomowe badania pozwalające na stworzenie trójwymiarowych map orientacji wiązań w próbce zostały opublikowane przez zespół badawczy przy linii CIRI w prestiżowym czasopiśmie JACS. Dogłębna charakterystyka próbki, przy jednoczesnym nie niszczeniu preparatu, ma kluczowe znaczenia dla badań z dziedziny materiałoznawstwa czy nauk przyrodniczych i pozwoli na wyciąganie wcześniej nieosiągalnych informacji ze złożonych układów.
więcej o Orientujesz się? Obrazowanie drgań poniżej limitu dyfrakcji ujawnia kąty 3D makrocząsteczek