Zamówienia publiczne

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i instalacja linii pomiarowej PHELIX w ośrodku SOLARIS w Krakowie

Kraków, dnia 31.05.2017 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z przepisami art. 60a – art. 60f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i instalacja undulatora, sekcji próżniowej dla urządzenia wstawkowego, sekcji front end oraz komponenty linii pomiarowej zwanej dalej linią PHELIX w ośrodku SOLARIS w Krakowie. Znak sprawy 80.272.593.2016, Nr sprawy CRZP/UJ/593/2016.


ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania


W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 FMB Feinwerk- und Messtechnik GmbH, Friedrich-Woehler-Strasse 2, 12489 Berlin, Germany, z ceną netto w kwocie 2 495 000,00 Euro. z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość przedmiotu zamówienia” 60 pkt., „okres rękojmi” – 20 pkt., „jakość”  20 pkt., co daje łącznie 100 pkt.  

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż kolejna oferta otrzymała następującą punktację:

oferta nr 1 Elletra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A 34149 Basovizza, Trieste, Italy, z ceną netto w kwocie 2 545 500,00 Euro otrzymała wynik w kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość przedmiotu zamówienia” 58,81 pkt., „okres rękojmi” – 20 pkt., „jakość”  20 pkt., co daje łącznie 98,81 pkt.