Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt NEPHEWS

NEPHEWS ( NEutrons and PHotons Elevating Worldwide Science ), którego liderem jest Centrum SOLARIS, zapewni naukowcom dostęp do światowej klasy europejskich infrastruktur badawczych źródeł fotonowych (LEAPS - League of European Accelerator-based Photon Sources) i neutronowych (LENS- League of advanced European Neutron Sources). Celem projektu jest stworzenie pionierskiego - zintegrowanego krajobrazu fotonowych i neutronowych infrastruktur badawczych oraz ich europejskich społeczności użytkowników.

Od 1 stycznia 2024 na europejskiej mapie pojawił się nowy projekt „NEPHEWS – Neutrons and Photons Elevating Worldwide Science”, którego koordynatorem jest NCPS SOLARIS. Jest to kluczowy projekt dla Polski w Programie Horyzont Europa przez pryzmat polskiej koordynacji, szerokiego partnerstwa oraz unikatowego zakresu merytorycznego. 
Projekt zapewni naukowcom dostęp do światowej klasy europejskich infrastruktur badawczych źródeł fotonowych (LEAPS - League of European Accelerator-based Photon Sources) i neutronowych (LENS- League of advanced European Neutron Sources) w celu zacieśnienia współpracy ze środowiskami użytkowników z krajów objętych wsparciem oraz promocji doskonałości w badaniach naukowych.
Dzięki zawiązaniu ścisłej współpracy z organizacjami reprezentującymi środowiska użytkowników źródeł fotonowych (ESUO-European Synchrotron and Free Electron Laser User Organisation) oraz neutronowych (ENSA-European Neutron Scattering Association) skupiającymi razem ponad 40 tysięcy użytkowników, projekt NEPHEWS w zakresie zaplanowanych zadań w sposób szczegółowy odpowiada na potrzeby tych środowisk na różnym stopniu ich rozwoju kariery naukowej oraz geograficznie priorytetowo obejmuje europejskie kraje rozwijające się (tzw. Wideningowe), Ukrainę i Afrykę.
Zastosowane w projekcie podejście oddolne tj. zorientowane na użytkownika ma na celu stworzenie zintegrowanego krajobrazu fotonowych i neutronowych infrastruktur badawczych oraz ich europejskich społeczności użytkowników co nie miało miejsca do tej pory i jest unikatowe w skali europejskich sieci współpracy.
Grafika 1. Struktura projektu NEPHEWS

Grafika 1. Struktura projektu NEPHEWS

Partnerstwo projektowe składa się z 21 infrastruktur badawczych i dwóch organizacji użytkowników. Podczas 36 miesięcy trwania projektu:
  • doświadczeni użytkownicy otrzymają ponad 38 tysięcy godzin na realizację swoich eksperymentów na udostępnianych w projekcie liniach badawczych,
  • nowi użytkownicy w programie twinningowym będą mogli dołączyć do doświadczonych grup użytkowników i uczestniczyć w realizacji pomiarów pogłębiając swoją wiedzę z zakresu technik badawczych i możliwości wykorzystania instalacji badawczych w ich ścieżce kariery naukowej,
  • młodzi naukowcy będą mogli odbyć tygodniowe staże w ośrodkach badawczych zrzeszonych w projekcie otrzymując w tym czasie pakiet niezbędnej wiedzy naukowo-badawczej,
  • dla wszystkich młodych naukowców zostaną opracowane i przeprowadzone szkolenia. W 1 dniu przedstawiony zostanie  zakresu możliwości realizacji badań na instalacjach synchrotronowych, laserach na wolnych elektronach i neutronowych oraz ich komplementarności. Tematyka dnia 2 skupiała się będzie wokół procedur dostępu do infrastruktur, w tym wytycznych przygotowania dobrego wniosku o czas badawczy,
  • naukowcy z wybranych krajów afrykańskich otrzymają dostęp do szkoleń oraz możliwość uczestnictwa w szkole HERCULES aby pogłębić swoją wiedze naukową,
  • nawiązana zostanie współpraca z ministerstwami oraz krajowymi agencjami finansującymi działalność naukową i badawczą z krajów rozwijających się w celu zwiększenia świadomości wagi finansowania badań i budowania współpracy ze środowiskami użytkowników poprzez projekt NEPHEWS.
 
Powyższe zadania realizowane będą poprzez szeroko zakrojone działania promocyjno-informacyjne wśród grup docelowych i interesariuszy projektu.

Współfinansowanie z UE - logotyp

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.