Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przemysł

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt dla przemysłu

dr Mikołaj Gołuński
Specjalista ds. współpracy z przemysłem
tel.: 12 664 41 93; 506 006 774
e-mail: industry.solaris@uj.edu.pl; mikolaj.golunski@uj.edu.pl

dr Piotr Ciochoń (dłuższa nieobecność)
Specjalista ds. współpracy z przemysłem
tel.: 12 664 41 93; 506 006 774
e-mail: industry.solaris@uj.edu.pl; piotr.ciochon@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opcje współpracy

W zależności od potrzeb, oferujemy szereg opcji współpracy, od udostępnienia czasu badawczego na infrastrukturze Centrum SOLARIS, po kompleksową usługę, obejmującą wszystkie etapy projektu badawczo-rozwojowego, od identyfikacji problemu technologicznego do końcowej analizy wyników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z Biurem Współpracy z Przemysłem, którego pracownicy bezpłatnie przygotuje wstępną analizę problemu i zarekomendują opcję najbardziej odpowiadającą potrzebom Twojego biznesu.

Usługa podstawowa

Podstawowa usługa obejmuje udostępnienie czasu badawczego na infrastrukturze Centrum SOLARIS (linie badawcze URANOS, PIRX, ASTRA, PHELIX, DEMETER oraz kriomikroskop elektronowy cryoEM). Urządzenia badawcze pozostają do dyspozycji użytkownika, wraz ze wsparciem dedykowanego operatora. Wsparcie obejmuje podstawowe czynności związane z procesem przygotowania próbki, przeprowadzenia pomiaru oraz przekazania ostatecznych wyników. Po zakończeniu pomiarów użytkownik uzyskuje zestaw danych eksperymentalnych otrzymanych w trakcie pomiarów (widma spektroskopowe, dyfraktogramy, obrazy mikroskopowe).

Udostępnienie odbywa się na zasadzie pisemnego zlecenia i jest rozliczane zgodnie z czasem wykorzystania infrastruktury.

Pakiet podstawowy polecany jest doświadczonym przedsiębiorcom, prowadzącym prace badawczo-rozwojowe, którzy chcą rozszerzyć zakres wykorzystywanych technik pomiarowych i posiadają wykwalifikowany personel, który przeprowadzi pełną analizę uzyskanych wyników.

Usługa kompleksowa

Usługa kompleksowa obejmuje cały proces rozwiązania konkretnego wyzwania technologicznego przedsiębiorcy. Pakiet zawiera w sobie następujące elementy: wykonanie analizy problemu technologicznego, zaplanowanie niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentów, dobór odpowiednich technik badawczych, pomoc w odpowiednim przygotowaniu próbek, w tym, jeżeli okaże się to niezbędne, zakup próbek referencyjnych, przeprowadzenie pomiarów z wykorzystaniem infrastruktury Centrum SOLARIS, wykonanie pełnej analizy danych, porównanie ich z dostępnymi źródłami literaturowymi i sformułowanie końcowych wniosków. Na każdym kroku użytkownik otrzymuje wsparcie dedykowanego naukowca z Centrum SOLARIS, który przekazuje szczegółowe informacje o postępach w pracach. Po zakończeniu, użytkownik otrzymuje kompleksowy raport opisujący szczegółowo uzyskane informacje oraz komplet przeanalizowanych danych eksperymentalnych. W ramach pakietu istnieje możliwość wykorzystania dodatkowych urządzeń badawczych dostępnych w laboratoriach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przeprowadzenia analizy krajobrazu patentowego.

Użytkownicy zewnętrzni mogą uczestniczyć w każdym etapie prac badawczo-rozwojowych. Istnieje również możliwość przekazania całości prac naukowcom Centrum i przesłania próbek za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Pakiet kompleksowy wymaga każdorazowej wyceny zaplanowanych do wykonania prac badawczo-rozwojowych, a w niektórych wypadkach podpisania umowy z Centrum SOLARIS.

Pakiet kompleksowy polecany jest przedsiębiorcom, którzy potrzebują rozwiązać konkretny problem technologiczny, a w danym momencie nie mogą oddelegować do tego zadania wystarczających zasobów. Pakiet polecany jest również w przypadku problemów o wysokim poziomie złożoności, których rozwiązanie zależy od wykorzystania najnowocześniejszych metod badawczych i przeprowadzenia szczegółowej analizy uzyskanych wyników.

Współpraca projektowa

Oferujemy współpracę w realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków zewnętrznych, np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Komisji Europejskiej (nadchodzący program Horyzont Europa). Centrum SOLARIS może być partnerem w projekcie, podwykonawcą, a w niektórych przypadkach również koordynatorem projektu. Projekty zewnętrzne stanowią korzystne źródło finansowania prac badawczo-rozwojowych, a intensywności dofinansowania wynoszą od 60% do nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo planuje wziąć udział w projektach B+R, zachęcamy do kontaktu z zespołem Biura Współpracy z Przemysłem w celu wyboru jednej, lub szeregu dostępnych metod badawczych, odpowiednich dla danego projektu.

Współpraca projektowa jest polecana przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora MŚP, prowadzącym prace badawczo-rozwojowe, ze względu na wysoką intensywność finansowania i najszersze spektrum dostępnych programów pomocowych. Opcja ta będzie również odpowiednia dla niektórych dużych przedsiębiorstw.

Dostęp dedykowany

Oferujemy możliwość współpracy z Centrum SOLARIS w zakresie uruchomienia kolejnych linii pomiarowych lub innych urządzeń badawczych. Współpraca może odbywać się na zasadzie współfinansowania zakupu i uruchomienia danego urządzenia, po którym użytkownik współfinansujący otrzymuje pulę bezpłatnego czasu badawczego na danej linii badawczej lub aparaturze pomiarowej.

Dostęp dedykowany jest polecany przede wszystkim dużym przedsiębiorstwom, chcącym wykorzystać właściwości promieniowania wytwarzanego w synchrotronie, dla których aktualna oferta linii badawczych jest niewystarczająca.

Badania pilotażowe

Badania pilotażowe obejmują wstępne, podstawowe eksperymenty przeprowadzone na gotowych próbkach użytkownika przemysłowego niewymagających skomplikowanej preparatyki, lub na zakupionych próbkach referencyjnych. Badania te są przeprowadzane w celu demonstracji możliwości badawczych aparatury udostępnianej przez Centrum SOLARIS i określenia jej przydatności w przeprowadzeniu docelowych badań przemysłowych. Ze względu na pilotażowy charakter, koszt badań jest bardzo niski. Wyniki mogą być wykorzystane przez Centrum do prac naukowych oraz do celów promocyjnych.

Dostęp zdalny

Na niektórych liniach badawczych oferujemy możliwość częściowo zdalnego dostępu do aparatury pomiarowej. Dostęp możliwy jest zarówno w ramach usługi podstawowej jak i usługi kompleksowej. Po przesłaniu odpowiednio przygotowanych próbek do Centrum SOLARIS nasi naukowcy mogą wprowadzić je do układu pomiarowego, a następnie pozwolić na zdalne podłączenie użytkowników z aparaturą, pod nadzorem i przy wsparciu operatora.