Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Центр «СОЛЯРИС»

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Monitoring wizyjny w NCPS SOLARIS

Budynek NCPS SOLARIS i jego otoczenie objęte są monitoringiem wizyjnym.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, z siedzibą przy ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych wysyłając maila na adres: iod@uj.edu.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej przebywających na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • zapewnienia ochrony mienia na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
 4. Podstawę do prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 5. Okres przechowywania danych rejestrowanych przez system monitoringu nie przekracza 2 miesięcy.  Informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem synchrotron@uj.edu.pl lub numerem tel. 12 664 40 00.
 6. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod adresem synchrotron@uj.edu.pl lub numerem tel. 12 664 40 00. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.