Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizja, misja i cele SOLARIS

Wizja

NCPS SOLARIS jest narodowym centrum naukowym zapewniającym otwarty dostęp do infrastruktury badawczej. Jako unikalne w obszarze Europy Centralnej źródło promieniowania synchrotronowego otwiera nowe perspektywy w wielu obszarach badań podstawowych i stosowanych, oferując szerokie spektrum nowoczesnych technik badawczych. NCPS SOLARIS jest platformą rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej oraz pełni funkcję inkubatora nowych technologii. 

Misja

NCPS SOLARIS, współpracując z krajowym i międzynarodowym środowiskiem naukowym, projektuje, tworzy i udostępnia stanowiska do prowadzenia badań z wykorzystaniem unikalnych metod doświadczalnych bazujących na właściwościach promieniowania synchrotronowego. Infrastruktura Centrum służy badaniom podstawowym i materiałowym między innymi w obszarach: kataliza, inżynieria biomedyczna, nanomateriały, farmakologia czy geologia. Umożliwia poszukiwanie nowych źródeł energii oraz rozwiązań dla elektroniki przyszłości.

NCPS SOLARIS stymuluje współpracę polskich naukowców z przemysłem w znajdowaniu nowych rozwiązań technicznych o potencjale komercyjnym oraz jest ważnym w skali kraju ośrodkiem promocji nauk ścisłych.

Cele strategiczne

  1. Stały rozwój infrastruktury i poszerzanie oferty badawczej.

  2. Ugruntowanie pozycji SOLARIS w europejskiej przestrzeni badawczej i rozwój współpracy międzynarodowej.

  3. Rozpoznawanie i wykorzystywanie możliwości rozwoju krajowego przemysłu poprzez transfer technologii, bezpośrednią współpracę oraz komercjalizację wynalazków i własności intelektualnej.
  4. Budowanie centrum kompetencyjnego w oparciu o zespół otwarty na zdobywanie, utrwalanie i przekazywanie nowej wiedzy, w szczególności w obszarach technologii akceleratorów wysokiej energii, systemów próżniowych, kriogeniki oraz aparatury badawczej.
  5. Popularyzacja efektów i roli badań naukowych w rozwoju społeczeństw.
  6. Doskonalenie modelu funkcjonowania dużych infrastruktur badawczych w Polsce.