Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6

Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6

Dr Anna Mandziak i dr Karolina Kosowska zostały laureatkami szóstej edycji konkursu MINIATURA, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pierwsza z nich, wykorzysta grant na badania wstępne w obszarze optymalizacji procesu wzrostu cienkich warstw magnetytu domieszkowanego gadolinem. Druga badaczka wybierze się na miesięczny staż i będzie dalej rozwijać metodę czterech polaryzacji wykorzystując mikroskopię O-PTIR.

MINIATURA 6

W konkursie MINIATURA można uzyskać finansowanie od 500 zł do 50 000 zł. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na badania wstępne, pilotażowe, staż lub wyjazd do zagranicznej instytucji na konsultacje badawcze. Konkurs skierowany jest do naukowców z tytułem doktora, uzyskanym nie wcześniej niż w 2010 roku, którzy dotychczas nie kierowali realizacja projektów badawczych z NCN.

Miniatura jest grantem badawczym, przyznawanym na rozpoczęcie prac badawczych czy też zdobycie doświadczenia, które może zostać wykorzystane w staraniu się o kolejne, większe granty polskie czy też europejskie.

Na liście rankingowej znalazło się aż 15 naukowców z UJ, w tym dwie z SOLARIS.

Nagrodzone projekty

Optymalizacja i rozwój metody obrazowania orientacji makromolekuł 3D - krystalizacja polimerów w różnych warunkach

Dr Karolina Kosowska otrzymała finansowanie w wysokości 24 894 PLN na odbycie stażu naukowego na synchrotronie SOLEIL (Francja). Opiekunem stażu będzie dr Ferenc Borondics, z którym zespół linii CIRI współpracuje od wielu miesięcy. Jednym z owoców tej współpracy była niedawna publikacja w czasopiśmie JACS (Journal of the American Chemical Society) pt. „Super-resolved 3D mapping of molecular orientation with vibrational techniques”. Nagrodzony projekt dr Kosowskiej dotyczy kontynuacji badań opisanych w publikacji. Do badań zostanie wykorzystany efekt fototermicznej ekspansji próbki w celu uzyskania widma IR o submikronowej rozdzielczości.

„Głównym celem stażu jest dalsze rozwijanie metody czterech polaryzacji połączonej z jednoczesną analizą orientacji dwóch nierównoległych wektorów momentu dipolowego do obrazowania orientacji molekuł w przestrzeni trójwymiarowej wykorzystując mikroskopię O-PTIR o rozdzielczości przestrzennej rzędu kilkuset nanometrów.” – mówi dr Karolina Kosowska, linia CIRI.

 

Optymalizacja właściwości cienkich warstw magnetytu (Fe3O4) domieszkowanego gadolinem (Gd)

Dr Anna Mandziak przeprowadzi badania pilotażowe mające na celu zoptymalizowanie procesu wzrostu cienkich warstw magnetytu domieszkowanego gadolinem. Badania będą prowadzone w synchrotronie SOLARIS na linii DEMETER. Głównym zadaniem jest znalezienie takich parametrów procesu wzrostu cienkich warstw związku magnetytu, aby wytworzone struktury miały jak najlepsze właściwości fizyczne. Badaczka dokona wstępnej charakterystyki przygotowanych próbek wykorzystując mikroskop LEEM/PEEM (Low Energy Electron Microscopy,  PhotoEmission Electron Microscope) na linii DEMETER. Projekt dostał dofinansowanie w wysokości 48 540 PLN.

dr karolina kosowska, dr anna mandziak

Od lewej dr Karolina Kosowska, dr Anna Mandziak. Fot. Joanna Kowalik

Polecamy również
Spotkanie konsorcjum Lightsources.org
Spotkanie konsorcjum Lightsources.org
Wiosenny nabór wniosków o czas badawczy.
Wiosenny nabór wniosków o czas badawczy.
Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS
Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS
Konkurs Świąteczny #PhotoOfSOLARIS
Konkurs Świąteczny #PhotoOfSOLARIS