Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

1. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS."

Wartość finansowania: 199 998 723,10 zł

Opis: Głównym celem projektu jest zapewnienie stałego dostępu do infrastruktury badawczej NCPS SOLARIS, umożliwiającej prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem unikalnych metod 
doświadczalnych, bazujących na właściwościach promieniowania synchrotronowego.

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

2. Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, pn. "Rozbudowa hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego "SOLARIS" / Kampus 600-lecia Uniwersytet Jagiellońskiego."

Wartość finansowania: 18 100 000,00 zł. 

Opis: Projekt obejmuje rozbudowę powierzchni hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, która umożliwi wydzielenie powierzchni dla potrzeb budowy 4 nowoczesnych linii badawczych, wymagających większej odległości badanej próbki od źródła promieniowania elektromagnetycznego (nawet 50 m.). Rozbudowa ma szczególny związek z realizowanym od jesieni 2018 projektem budowy linii do badań dyfrakcyjnych i rozproszeniowych BILBO (dawna linia SOLCRYS), której długość według wstępnego projektu konstrukcyjnego wynosi 48 m.

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

3. Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, pn. "Linia eksperymentalna spektroskopii miękkiego promieniowania rentgenowskiego PHELIX w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS."

Wartość finansowania: 24 200 000,00 zł.

Opis: Zakres projektu obejmuje kompleksową realizację linii pomiarowej przy synchrotronowym źródle światła w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Aparatura ta wykorzystywać będzie zatem wiązkę promieniowania elektromagnetycznego, produkowaną przez jeden z najnowocześniejszych synchrotronów na świecie.  Linia PHELIX przeznaczona jest do badania struktury elektronowej ciał stałych przy zastosowaniu spektroskopii fotoelektronów i spektroskopii absorpcyjnej dla miękkiego promieniowania rentgenowskiego o zmiennej polaryzacji.

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

4. Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, pn. "Linia eksperymentalna miękkiego promieniowania rentgenowskiego do badań magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD) w NCPS SOLARIS."

Wartość finansowania: 9 969 000,00 zł. 

Opis: W ramach projektu zostanie zaprojektowana i zbudowana stacja badawcza skaningowej transmisyjnej mikroskopii rentgenowskiej (STXM - obecnie pn. DEMETER) stanowiąca element gałęzi linii badawczej XMCD. Stacja STXM będzie wykorzystywać promieniowanie synchrotronowe pochodzące z undulatora dostarczającego miękkie promieniowanie rentgenowskie o zmiennej polaryzacji i zakresie energii 100-2000 eV. Promieniowanie to może być również używane alternatywnie na pozostałej części linii badawczej XMCD (obecnie linia pn. DEMETER).

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

5. Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, pn. "FTIR@SOLARIS: synchrotronowa linia eksperymentalna mikroskopii absorpcyjnej w podczerwieni."

Wartość finansowania: 9 850 000,00 zł. 

Opis: Zakres projektu obejmuje kompleksową realizację linii pomiarowej FTIR przy synchrotronowym źródle światła w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Aparatura ta wykorzystywać będzie wiązkę promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni, generowaną przez jeden z najnowocześniejszych synchrotronów na Świecie. Budowa linii umożliwi wykonywanie analiz chemicznych w skali mikro i badań oddziaływań międzymolekularnych w szerokim zakresie od dalekiej podczerwieni (FIR), poprzez średnią (MIR), aż do bliskiej podczerwieni (NIR).

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

6. Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, pn. "POLYX@SOLARIS: synchrotronowa linia badawcza do multimodalnego obrazowania rentgenowskiego."

Wartość finansowania: 11 942 000,00 zł. 

Opis: Zakres projektu obejmuje konstrukcję nowej linii eksperymentalnej POLYX w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. POLYX ma stanowić uniwersalne i prawdziwie interdyscyplinarne narzędzie do wysokorozdzielczego multimodalnego obrazowania w zakresie twardego promieniowania rentgenowskiego. Linia POLYX pozwoli na uzyskanie intensywnej wiązki
twardego promieniowania rentgenowskiego i wykorzystanie SOLARIS do multimodalnego obrazowania rentgenowskiego tj. do obrazowania fluorescencyjnego (XRF), fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej, tomografii fluorescencyjnej oraz do obrazowania i tomografii z kontrastem absorpcyjnym i fazowym. Linia POLYX umożliwi także obrazowanie oparte o mikro-dyfrakcję (µXRD) i spektroskopię absorpcji (µXAFS).

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

7. Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, pn. "Budowa stacji badawczej skaningowej mikroskopii rentgenowskiej w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS."

Wartość finansowania: 4 843 000,00 zł

Opis: W ramach projektu zostanie wytworzona stacja badawcza skaningowej transmisyjnej mikroskopii rentgenowskiej (STXM) stanowiąca element gałęzi linii badawczej XMCD. Stacja STXM będzie wykorzystywać to samo promieniowanie, które będzie używać pozostała część linii badawczej XMCD. Promieniowanie pochodzi z ondulatora dostarczającego miękkie promieniowanie rentgenowskie o zmiennej polaryzacji i zakresie energii 100-2000 eV.

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

8. Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu: SONATA 14, pn." Trójwymiarowa orientacja makromolekuł przy użyciu obrazowania w podczerwieni (IR) oraz jej znaczenie w mikrośrodowisku raka." 

Wartość finansowania: 999 599,00 zł

Opis: Celem projektu jest wykorzystanie obrazowania w podczerwieni zależnego od polaryzacji w celu ulepszenia takich modeli histopatologicznych z dodatkiem orientacji makromolekularnej 3D
obliczonej na podstawie rygorystycznych modeli matematycznych.

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

9. Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu: PRELUDIUM 18, pn. "Wzmacnianie klasyfikacji histopatologicznej na podstawie obrazowania chemicznego FT-IR przy użyciu augmentacji danych." 

Wartość finansowania: 210 000,00 zł. 

Opis: Projekt dostarczy informacji o wpływie metod augmentacji danych na odporność modelu i wyniki klasyfikacji tkanek piersi. Dostarczona zostanie również odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości odróżniania typów tkanek piersi z użyciem obrazowania FT-IR biopsji w trybie transfleksji. Celem badań jest stworzenie odpornych modeli wykrywania raka piersi i różnicowania typów tkanek za pomocą obrazowania FT-IR, w trybie transmisji i transfleksji oraz metod augmentacji danych.

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

10. Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu: PRELUDIUM 18, pn. "Ulepszanie wyznaczania orientacji 3D makromolekuł na podstawie spolaryzowanego obrazowania chemicznego IR poprzez optymalizację algorytmów usuwania rozpraszania." 

Wartość finansowania: 113 652,00 zł. 

Opis: Głównym celem tego projektu jest optymalizacja oraz implementacja nowych algorytmów opartych o EMSC, w celu korekty rozpraszania światła podczas obrazowania w podczerwieni, co usprawni proces wyznaczania orientacji makromolekuł w przestrzeni w oparciu o absorpcję światła spolaryzowanego. W tym celu, zaimplementowana niedawno w formie otwartego kodu nowa wersja EMSC, dostosowana zostanie do obliczeń na wielordzeniowych platformach, takich jak procesory graficzne oraz superkomputery Cyfronetu AGH. Te zabiegi powinny znacznie skrócić czas obliczeń dla próbek tkanek. Dodatkowo zaimplementowany zostanie algorytm EMSC do korekty próbek o cylindrycznym kształcie, co sprawdzi się idealnie w przypadku tkanki włóknistej.

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

 

11. Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu: PRELUDIUM BIS 2, pn." Badania strukturalne białek w wysokich ciśnieniach na linii SOLCRYS w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS." 

Wartość finansowania: 541 662,00 zł. 

Opis: Tematyka badawcza projektu obejmuje analizę wpływu wysokiego ciśnienia na stabilność struktury przestrzennej wybranych białek, określanej przy użyciu małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) oraz dyfrakcji rentgenowskiej. Jako obiekty badań wybrano dwa modelowe enzymy mające zastosowania w przemyśle, związane z metabolizmem cukrów – ksylanazę i izomerazę glukozy. Celem projektu jest określenie zakresu zmian indukowanych wysokim ciśnieniem w cząsteczkach obu enzymów, obejmujących zarówno rozpad struktury multimerycznej jak i zmiany w strukturze drugorzędowej, a zachodzących zarówno w krysztale jak i w roztworze.

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

12. Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS21: "Molekularne podstawy powstawania chorób neurodegeneracyjnych - wpływ wybranych nanocząstek metalicznych"

Wartość finansowania: 2 632 394  zł (projekt realizowany w konsorcjum 4 jednostek)

Opis: Celem projektu jest określenie wpływu nanocząstek metalicznych otrzymanych na bazie cynku i miedzi oraz ich tlenków na indukcję procesów amyloidogenezy wybranych białek lub peptydów (np. peptydy amyloidu beta czy ludzka cystatyna C) powiązanych z powstawaniem i rozwojem chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera czy dziedziczna angiopatia amyloidowa cystatyny C). Przejawem procesów patologicznych zachodzących podczas rozwoju tych schorzeń jest powstawanie złogów amyloidowych. Chcemy zobaczyć jaki wpływ na ten proces ma obecność nanocząstek.

Grafika przedstawia Flagę i Godło RP

13. Dofinanowanie ze środków budżetu Państwa na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu pn.: Zastosowania przemysłowe promieniowania synchrotronowego – SYLINDA w ramach programu Horyzont 2020

Dofinansowanie: 659 495,00 PLN

Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Zastosowania przemysłowe promieniowania synchrotronowego – SYLINDA” w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020

NCPS SOLARIS jest koordynatorem projektu SYLINDA, którego celami są wzmocnienie długoterminowej współpracy z użytkownikami przemysłowymi poprzez utworzenie zapewnienie im ciągłego dostępu do infrastruktury badawczej, opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego dla (młodych) naukowców i początkujących badaczy oraz wzmocnienie współpracy badawczej między partnerami i opracowanie nowych wspólnych projektów badawczych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Flaga i godło Polski

 

14. Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu pn.: Linia tomograficzna w SESAME  – BEATS w ramach programu Horyzont 2020

Dofinansowanie: 70 365,00 PLN

Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Linia tomograficzna w SESAME  – BEATS” w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020

Celem projektu Linia tomograficzna w SESAME – BEATS jest utorowanie drogi do wydajnego i zrównoważonego działania światła synchrotronowego dla nauk eksperymentalnych w ośrodku synchrotronowym SESAME na Bliskim Wschodzie. NCPS SOLARIS, partner projektu, operujący podobnymi energiami do SESAME realizuje przygotowanie planu i uczestniczy w budowie linii. Dodatkowo realizuje szkolenia dla naukowców i inżynierów z zakresu działania linii badawczej.

Flaga i godło Polski

 

15. Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu pn.: Projekt pilotażowy LEAPS na rzecz wsparcia innowacyjności europejskich źródeł światła opartych na akceleratorach – LEAPS INNOV w ramach programu Horyzont 2020

Dofinansowanie: 62 982,00 PLN

Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Projekt pilotażowy LEAPS na rzecz wsparcia innowacyjności europejskich źródeł światła opartych na akceleratorach – LEAPS INNOV” w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020. 

LEAPS-INNOV to projekt pilotażowy skupiający się na wdrożeniu nowych strategii i działań dążących do długoterminowego partnerstwa między przemysłem a europejskimi źródłami światła, synchrotronami i laserami na swobodnych elektronach wraz z jego dziesiątkami tysięcy użytkowników. NCPS SOLARIS uczestniczy w pracach związanych z oceną potrzeb i rozwojem metryk kompresji i redukcji danych dla platformy współpracy pomiędzy infrastrukturami badawczymi i użytkownikami. Ponadto, bierze udział w zadaniach związanych z szerokim wachlarzem współpracy pomiędzy przemysłem a partnerstwem LEAPS (League of European Accelerator-based Photon Sources).

Flaga i godło Polski