Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków wiosną 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szybki dostęp

O szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS można wnioskować, gdy:
  • istnieje potrzeba uzupełnienia rezultatów przeprowadzonego w SOLARIS eksperymentu – ze względu na wymogi projektu badawczego lub publikacji;
  • użytkownik chce sprawdzić, w drodze pomiarów testowych, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji;
  • istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia eksperymentu ze względu na jego potencjalnie wysoką wartość naukową.
Jeśli nie występuje żaden z wyżej wymienionych przypadków, należy złożyć wniosek w wiosennym bądź jesiennym naborze.
Procedura szybkiego dostępu nie dotyczy kriomikroskopu elektronowego.
 
Dodatkowo, w przypadku utraty możliwości dostępu do infrastruktury badawczej w wyniku tzw. siły wyższej (takiej jak np. katastrofy naturalne, akty terroryzmu, wojna), istnieje możliwość aplikowania o czas badawczy w trybie szybkiego dostępu oraz przeprowadzenia eksperymentu w formie zdalnej.
 
Wniosek należy złożyć przez platformę SUN, wybierając typ wniosku „Rapid Access”. Dostępny w SUN formularz składa się z trzech części:
  • General information (Informacje ogólne), gdzie należy podać tytuł wniosku, wymienić jego współautorów, wybrać linię badawczą wraz ze stacją końcową, a także sprecyzować parametry synchrotronu, niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu.
  • The scientific part (Część naukowa). Część naukowa powinna zawierać abstrakt oraz merytoryczny opis eksperymentu. Przygotowując tę część, należy korzystać ze wskazanego SZABLONU (dokument w formatach: .docx, .odt, .tex). Tekst części naukowej nie może przekraczać dwóch stron A4 (łącznie z obrazkami i wykresami). Minimalny rozmiar czcionki to 12pt (Times New Roman).
  • Formularz próbki, gdzie musisz opisać każdy rodzaj próbki, jaki zamierzasz przywieźć do SOLARIS. Dla wszystkich rodzajów próbek musisz stworzyć jeden formularz. Nasz algorytm obliczy stopień bezpieczeństwa danej próbki, który zostanie później zweryfikowany przez specjalistę BHP. 
W ostatniej zakładce – SUBMIT – znajduje się przycisk pozwalający na wysłanie wniosku. 
Wniosek o czas badawczy należy wypełnić w języku angielskim.
 
Ocena wniosku trwa maksymalnie trzy tygodnie. SOLARIS nie gwarantuje natychmiastowego przyjęcia użytkownika, nawet w ramach procedury szybkiego dostępu. Termin eksperymentu jest uzależniony od ustalonego wcześniej przez opiekuna linii kalendarza badań na danym stanowisku eksperymentalnym.
 
Po eksperymencie realizowanym w ramach szybkiego dostępu, w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia eksperymentu należy przesłać raport. Przygotowując Raport, należy skorzystać z SZABLONU. Raport należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Solaris User Network (SUN).