Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
www.solaris-duo.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak złożyć wniosek

Aby złożyć wniosek o przyznanie czasu badawczego w Centrum SOLARIS, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny w serwisie internetowym Digital User Office (DUO). Poniżej zamieszczamy wskazówki, jak to zrobić.

Skonsultuj swój projekt z opiekunem linii badawczej

Każdy naukowiec, który planuje złożyć wniosek o czas badawczy w SOLARIS, powinien najpierw omówić z opiekunem danej linii badawczych wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu. Opiekunowie linii pomogą określić ilość czasu potrzebną na przeprowadzenie pomiarów. Sprawdzą również, czy Centrum dysponuje sprzętem odpowiednim dla środowiska danej próbki.

Osoby kontaktowe:

 • linia badawcza UARPES - dr Natalia Olszowska, e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl, tel.: 12 664 41 72;
 • linia badawcza PEEM/XAS -  dr Marcin Zając, email: mar.zajac@uj.edu.pl, tel.: 12 664 41 59.

Załóż konto na platformie Digital User Office i zarejestruj swoją afiliację

Zakładając konto w Digital User Office (DUO), należy podać swoją afiliację (jednostkę naukową, którą wnioskujący reprezentuje). Pamiętaj, że każda afiliacja musi zostać zweryfikowana przez pracownika Biura Użytkownika Centrum SOLARIS. Dlatego dodaj swoją afiliację jak najszybciej! Bez potwierdzonej afiliacji złożenie wniosku jest niemożliwe!

Pamiętaj, że możliwość założenia konta w aplikacji DUO jest niezależna od otwartego naboru wniosków. Zachęcamy, aby zarejestrować się w systemie jak najszybciej.

Aplikacja DUO jest wspierana przez przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera.

Przygotuj i zapisz wniosek

Złożenie wniosku o przyznanie czasu badawczego na liniach SOLARIS jest niezwykle proste: wystarczy tylko uzupełnić formularz, który jest dostępny po zalogowaniu się do Digital User Office.

Wniosek w DUO składa się z trzech części:

 1. General information (Informacje ogólne), gdzie należy podać tytuł wniosku, wymienić jego współautorów, wybrać linię badawczą wraz ze stacją końcową, a także sprecyzować parametry synchrotronu, niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu.

 2. The scientific part (Część naukowa). Część naukowa powinna zawierać abstrakt oraz merytoryczny opis eksperymentu. Przygotowując tę część, należy korzystać ze wskazanego SZABLONU (ostatnia aktualizacja dokumentu: sierpień 2018). Tekst części naukowej nie może przekraczać dwóch stron A4 (łącznie z obrazkami i wykresami). Minimalny rozmiar czcionki to 12pt (Times New Roman). Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej. Pomocne przy przygotowywaniu opisu eksperymentu mogą również okazać się Wskazówki Europejskiej Organizacji Użytkowników Synchrotronowych (ESUO).

  Część naukowa powinna być konkretna – prosimy unikać niejasnych lub zbyt ogólnych twierdzeń. W razie potrzeby zalecamy przeprowadzenie wstępnych pomiarów.

  Część naukową należy podzielić na następujące sekcje: 

  ABSTRACT (Abstrakt)
  Abstrakt jest odpowiednikiem streszczenia pracy naukowej, powinien składać się z jednego akapitu określającego istotę wniosku i odpowiadającego na takie pytania, jak: co zamierzasz zrobić, w jaki sposób i dlaczego (wpływ, znaczenie dla nauki). Szczegółowe informacje na temat pomiarów powinny być podane w kolejnych sekcjach.

  SCIENTIFIC BACKGROUND (Kontekst naukowy)
  W tej sekcji należy podać dziedzinę nauki i problem badawczy, którego dotyczy eksperyment. Prosimy również o wskazanie społecznego znaczenia realizowanych badań. Wymagane jest odwołanie do wcześniejszych pomiarów i przedstawienie wstępnej charakterystyki. Należy także wyjaśnić, dlaczego do rozwiązania danego problemu niezbędne jest promieniowanie synchrotronowe.

  EXPERIMENTAL METHODS (Metody badawcze)
  Prosimy o opisanie, w jaki sposób będzie przeprowadzany eksperyment, jakiej aparatury wnioskodawca potrzebuje i jak powinna być ona skonfigurowana (można te informacje umieścić również w następnej części). Istotne jest również wyjaśnienie, w jaki sposób użytkownik zamierza analizować dane. Prosimy o podanie przykładowych danych oraz wskazanie wymagań dotyczących środowiska próbki. Te ostatnie informacje muszą umożliwić opiekunom linii stwierdzenie, czy eksperyment jest możliwy do wykonania w SOLARIS. Dlatego zdecydowanie zalecamy wcześniejsze omówienie z nimi tej części wniosku.

  BEAMLINE AND BEAM TIME REQUESTED (Wymagania dotyczące linii badawczej i wiązki)
  Prosimy o wskazanie, dlaczego eksperyment powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem danej linii badawczej. Wnioskodawca musi też określić, jak dużo czasu badawczego potrzebuje i opisać krótko, jak oszacował potrzebną liczbę zmian.

  RESULTS EXPECTED AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE RESPECTIVE FIELD OF RESEARCH (Oczekiwane rezultaty i ich znaczenie dla danej dziedziny naukowej)
  Prosimy o wskazanie, jakich rezultatów użytkownik oczekuje oraz wyjaśnienie, w jaki sposób uzyskane wyniki przyczynią się do uzyskania odpowiedzi na postawione pytania i jaki będzie wpływ zdobytej wiedzy na daną dziedzinę badań.

  REFERENCES (Odwołania do innych badań)
  Odwołania do innych badań powinny potwierdzać ważkość tematu, którym użytkownik się zajmuje. Należy tu umieścić odniesienie do jednego lub dwóch najważniejszych artykułów naukowych z odpowiedniej dziedziny badań. Wskazane jest również opisanie najnowszych osiągnięć w danym temacie. 
   
 3. Samples, gdzie za pomocą specjalnego formularza musisz opisać każdy rodzaj próbki, jaki zamierzasz przywieźć do SOLARIS. Dla każdego rodzaju próbki musisz stworzyć osobny formularz. Nasz algorytm obliczy stopień bezpieczeństwa danej próbki, który zostanie później zweryfikowany przez specjalistę BHP.
 4. W ostatniej zakładce – Submit proposal – można wysłać wniosek! Prosimy pamiętać, że wniosek może być zapisany na każdym etapie jego tworzenia. Natomiast wysłać wniosek można tylko raz! Wysłanego wniosku nie można już edytować.

Pamiętaj, że wniosek musi być napisany w języku angielskim. Każdy użytkownik może przesłać dowolną liczbę wniosków.

Wszelkie kłopoty, problemy i sugestie zmian, związane z procesem rejestracji i obsługi DUO, prosimy zgłaszać na adres email: user.solaris@uj.edu.pl. Czas reakcji na e-mail to dwa dni robocze.