Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków wiosną 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak złożyć wniosek

Pamiętaj! Skonsultuj swój projekt z opiekunem infrastruktury badawczej.

Każdy naukowiec, który planuje złożyć wniosek o czas badawczy w SOLARIS, powinien najpierw omówić swój eksperyment z opiekunem aparatury badawczej, tak by poznać m.in. wymagania techniczne niezbędne do jego przeprowadzenia. Opiekunowie infrastruktury pomogą określić ilość czasu potrzebną na przeprowadzenie pomiarów. Sprawdzą również, czy Centrum dysponuje sprzętem odpowiednim dla środowiska danej próbki.
 
Osoby kontaktowe:
 • Linia badawcza ASTRA
 • Dr Alexey Maximenko, tel. +48 12 664 41 09, email: alexey.maximenko@uj.edu.pl
 • Linia badawcza CIRI
 • Dr hab. Tomasz Wróbel, tel. +48 12 664 41 07, email: tomek.wrobel@uj.edu.pl
 • Linia badawcza DEMETER
 • Dr Marcin Zając, tel. +48 12 664 41 59, email: mar.zajac@uj.edu.pl
 • Linia badawcza PHELIX
 • Mgr Tomasz Sobol, tel. +48 12 664 41 46, email: t.sobol@uj.edu.pl
 • Linia badawcza PIRX
 • Dr Marcin Zając, tel.: +48 12 664 41 59, email: mar.zajac@uj.edu.pl
 • Linia badawcza POLYX:
 • Dr Katarzyna Sowa, tel. +48 12 664 41 32, email: k.sowa@uj.edu.pl
 • Linia badawcza URANOS
 • Dr Natalia Olszowska, tel. +48 12 664 41 72, email: natalia.olszowska@uj.edu.pl
 • Mikroskop Cryo-EM
 • Dr Michał Rawski, tel. +48 12 664 41 04, email: michal.rawski@uj.edu.pl

Załóż konto na platformie SOLARIS User Network i zarejestruj swoją afiliację.

Zakładając konto w SOLARIS User Network (SUN), należy podać swoją afiliację (jednostkę naukową, którą wnioskujący reprezentuje). Pamiętaj, że każda afiliacja musi zostać zweryfikowana przez pracownika Biura Użytkownika Centrum SOLARIS, dlatego dodaj swoją afiliację jak najszybciej! Bez potwierdzonej afiliacji złożenie wniosku nie jest możliwe! Konto w SUN można założyć w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy trwa nabór wniosków, czy nie.
 
Platforma SUN jest wspierana przez przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera.

Przygotuj i zapisz wniosek.

Dostępny w SUN formularz składa się z trzech części:
 
 • General information (Informacje ogólne), gdzie należy podać tytuł wniosku, wymienić jego współautorów, wybrać linię badawczą wraz ze stacją końcową, a także sprecyzować parametry synchrotronu, niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu.
 • The scientific part (Część naukowa). Część naukowa powinna zawierać abstrakt oraz merytoryczny opis eksperymentu. Przygotowując tę część, należy korzystać ze wskazanego SZABLONU (dokument w formatach: .docx, .odt, .tex). Tekst części naukowej nie może przekraczać dwóch stron A4 (łącznie z obrazkami i wykresami). Minimalny rozmiar czcionki to 12pt (Times New Roman). Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej. Pomocne przy przygotowywaniu opisu eksperymentu mogą również okazać się Wskazówki Europejskiej Organizacji Użytkowników Synchrotronowych (ESUO).
Część naukowa powinna być konkretna – prosimy unikać niejasnych lub zbyt ogólnych twierdzeń. W razie potrzeby zalecamy przeprowadzenie wstępnych pomiarów.
 
Część naukową należy podzielić na następujące sekcje: 
 
PROPOSAL SUMMARY (Abstrakt)
Abstrakt jest odpowiednikiem streszczenia pracy naukowej, powinien składać się z jednego akapitu określającego istotę wniosku i odpowiadającego na takie pytania, jak: co zamierzasz zrobić, w jaki sposób i dlaczego (wpływ, znaczenie dla nauki). Szczegółowe informacje na temat pomiarów powinny być podane w kolejnych sekcjach.
 
SCIENTIFIC BACKGROUND (Kontekst naukowy)
W tej sekcji należy podać dziedzinę nauki i problem badawczy, którego dotyczy eksperyment. Prosimy również o wskazanie społecznego znaczenia realizowanych badań. Wymagane jest odwołanie do wcześniejszych pomiarów i przedstawienie wstępnej charakterystyki. Należy także wyjaśnić, dlaczego do rozwiązania danego problemu niezbędne jest promieniowanie synchrotronowe.
 
MOTIVATION & EXPERIMENTAL PLAN (Strategia, techniki pomiarów i motywacja)
Prosimy o opisanie, w jaki sposób będzie przeprowadzany eksperyment, jakiej aparatury wnioskodawca potrzebuje i jak powinna być ona skonfigurowana (można te informacje umieścić również w następnej części). Istotne jest również wyjaśnienie, w jaki sposób użytkownik zamierza analizować dane. Prosimy o podanie przykładowych danych oraz wskazanie wymagań dotyczących środowiska próbki. Te ostatnie informacje muszą umożliwić opiekunom linii stwierdzenie, czy eksperyment jest możliwy do wykonania w SOLARIS. Dlatego zdecydowanie zalecamy wcześniejsze omówienie z nimi tej części wniosku.
 
JUSTIFICATION OF BEAMLINE AND BEAMTIME REQUESTED  (Wymagania dotyczące linii badawczej i wiązki)
Prosimy o wskazanie, dlaczego eksperyment powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem danej linii badawczej. Wnioskodawca musi też określić, jak dużo czasu badawczego potrzebuje i opisać krótko, jak oszacował potrzebną liczbę zmian.
 
RESULTS EXPECTED AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE RESPECTIVE FIELD OF RESEARCH (Oczekiwane rezultaty i ich znaczenie dla danej dziedziny naukowej)
Prosimy o wskazanie, jakich rezultatów użytkownik oczekuje oraz wyjaśnienie, w jaki sposób uzyskane wyniki przyczynią się do uzyskania odpowiedzi na postawione pytania i jaki będzie wpływ zdobytej wiedzy na daną dziedzinę badań.
 
REFERENCES (Odwołania do innych badań)
Odwołania do innych badań powinny potwierdzać ważkość tematu, którym użytkownik się zajmuje. Należy tu umieścić odniesienie do jednego lub dwóch najważniejszych artykułów naukowych z odpowiedniej dziedziny badań. Wskazane jest również opisanie najnowszych osiągnięć w danym temacie.

 

 • Formularz próbki, gdzie musisz opisać każdy rodzaj próbki, jaki zamierzasz przywieźć do SOLARIS. Dla wszystkich rodzajów próbek musisz stworzyć jeden formularz. Nasz algorytm obliczy stopień bezpieczeństwa danej próbki, który zostanie później zweryfikowany przez specjalistę BHP.

W ostatniej zakładce – SUBMIT– znajduje się przycisk pozwalający na wysłanie wniosku. 

Wniosek o czas badawczy należy wypełnić w języku angielskim.
Każdy użytkownik może złożyć w danym naborze dowolną liczbę wniosków.
 
Wszelkie problemy związane z procesem rejestracji i obsługi SUN prosimy zgłaszać na adres email: user.solaris@uj.edu.pl. Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych.