Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków wiosną 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory wniosków

Wiosenny nabór wniosków w roku 2024 będzie otwarty od 1 marca. Termin składania wniosków upływa 3 kwietnia 2024 r., o godz. 23:59.

SOLARIS ogłasza nabór wniosków dwa razy w roku:
 • nabór wiosenny (spring call), trwający do pierwszych dni kwietnia, na eksperymenty prowadzone od września bieżącego roku do lutego roku następnego
 • nabór jesienny (autumn call), trwający do pierwszych dni października, na eksperymenty prowadzone od marca do sierpnia roku następnego.
 
Dostępna infrastruktura badawcza:
 • ASTRA (absorpcyjna spektroskopia miękkiego i twardego promieniowania rentgenowskiego),
 • CIRI (chemiczne obrazowanie w skali mikro- i nanometrycznej) – tylko w trybie Expert Commissioning Access,
 • DEMETER:
 • PEEM (mikroskop fotoelektronowy),
 • STXM (skaningowy transmisyjny mikroskop rentgenowski),
 • PHELIX (rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów),
 • PIRX (spektroskopia absorpcyjna miękkiego promieniowania rentgenowskiego),
 • POLYX (mikroobrazowanie i mikrospektroskopia rentgenowska)
 • URANOS (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów),
 • Kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Warunki aplikowania o czas badawczy w trybie Expert Commissioning Access:

Część infrastruktury udostępniona jest w specjalnym trybie Expert Commissioning Access, dla którego obowiązują specjalne kryteria:
 • Przed złożeniem wniosku, Użytkownik ma obowiązek skontaktowania się z opiekunem linii w celu uzgodnienia szczegółowych warunków prowadzenia eksperymentu.
 • Uczestnicy eksperymentów powinni posiadać wiedzę oraz doświadczenie, niezbędne do udziału w procesie rozbudowy linii badawczej.
 • Naukowcy przybywający do SOLARIS mogą wnieść wkład w postaci wiedzy specjalistycznej, która nie jest jeszcze dostępna w grupie badawczej lub w SOLARIS.
 • Użytkownicy uczestniczący w procesie uruchamiania linii akceptują, że parametry linii mogą początkowo odbiegać od tych wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia eksperymentu.
 • Użytkownicy uczestniczący w procesie uruchamiania linii akceptują, że harmonogram przyznanych zmian może ulec zmianie.
 • Nowatorski zakres tematyki badań nie jest wymagany do prowadzenia eksperymentów w ramach procesu uruchamiania linii.
Specjalne warunki dla infrastruktury linii CIRI
Planowany termin instalacji kolejnych elementów linii pomiarowej i ich uruchamianie to okres lata 2024. Z tego powodu realizacja wniosków z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego będzie możliwa najwcześniej od grudnia 2024 i liczba zmian pomiarowych będzie ograniczona. W przypadku niepowodzenia instalacji lub uruchamiania optyki linii badawczej, zaakceptowane wnioski z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego zostaną przełożone na następny okres realizacji wniosków, czyli lato 2025. W okresie do końca czerwca 2024 będą realizowane wnioski z użyciem źródeł laboratoryjnych i powinny być składane przez użytkowników dotychczasową ścieżką, czyli używając formularza „Szybkiego dostępu”.
 
Dostępne źródła laboratoryjne: źródło termiczne dla mikroskopu FT-IR, lasery QCL w zakresie 1740-950 cm-1 dla mikroskopu s-SNOM/AFM-IR oraz lasery QCL w zakresie 1800-900 cm-1 oraz 3000-2700 cm-1 dla mikroskopu O-PTIR.
 
Zapraszamy do składania wniosków za pośrednictwem platformy SUN (https://sun.synchrotron.pl). Zachęcamy do omówienia planowanego eksperymentu z opiekunem infrastruktury badawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych użytkowników promieniowania synchrotronowego.

Rodzaje składanych wniosków:

 • Standard proposal -  Standardowy tryb dostępu recenzowanego oferujący czas wiązki dla pojedynczego projektu naukowego.
 • Long-term proposal – tryb stosowany w przypadku projektów wymagających wielokrotnego dostępu do eksperymentów w dłuższym przedziale czasowym (maksymalnie 3 okresy eksperymentalne), np.: projekty prac doktorskich, projekty rozwojowe dla nowych metod lub specyficznego oprzyrządowania. Jeśli masz sugestie dotyczące innego tematu długoterminowego projektu, skontaktuj się z wybraną linią badawczą/infrastrukturą w celu dalszych dyskusji.
 • Dla linii badawczych: maksymalna liczba 8-godzinnych zmian wynosi 30 dla wszystkich 3 okresów eksperymentalnych. W jednym okresie eksperymentalnym maksymalna liczba dostępnych zmian wynosi 15.
 • Dla Cryo-EM: maksymalna liczba 2,5-dniowych zmian wynosi 4 dla wszystkich 3 okresów doświadczalnych. W jednym okresie eksperymentalnym maksymalna dostępna liczba 2,5-dniowych zmian wynosi 2.
 • Szybki Dostęp – możliwość złożenia wniosku o czas badawczy poza standardowym konkursem, ale pod konkretnymi warunkami, gdy:
 • istnieje potrzeba uzupełnienia rezultatów przeprowadzonego w SOLARIS eksperymentu – ze względu na wymogi projektu badawczego lub publikacji;
 • użytkownik chce sprawdzić, w drodze pomiarów testowych, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji;
 • istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia eksperymentu ze względu na jego potencjalnie wysoką wartość naukową.

Dodatkowo, w przypadku utraty możliwości dostępu do infrastruktury badawczej w wyniku tzw. siły wyższej (takiej jak np. katastrofy naturalne, akty terroryzmu, wojna), istnieje możliwość aplikowania o czas badawczy w trybie szybkiego dostępu oraz przeprowadzenia eksperymentu w formie zdalnej.

 
Zapraszamy również do składania wniosków do SOLARIS za pośrednictwem naboru CERIC - ERIC, za pośrednictwem Virtual Unified Office (VUO). Wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ Konsorcjum CERIC-ERIC organizuje dwa nabory wniosków rocznie, w tych samych terminach co Centrum SOLARIS. CERIC-ERIC pokrywa koszt dojazdu i zakwaterowania dla dwóch osób z jednej grupy badawczej oraz umożliwia przesłanie jednego wniosku, będącego aplikacją o czas badawczy na kilku aparaturach. CERIC nagradza najlepsze publikacje.