Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków wiosną 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena wniosków

Wnioski podlegają trzystopniowej ocenie:
  1. technicznej – określa, czy eksperyment może być prowadzony na dostępnej infrastrukturze badawczej; dokonuje jej opiekun linii badawczej;
  2. bezpieczeństwa (próbki) – określa, czy próbka stanowiąca przedmiot eksperymentu spełnia warunki bezpieczeństwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; dokonuje jej Inspektorat BHP UJ;
  3. merytorycznej – określa wartość naukową planowanego eksperymentu oraz decyduje o przyznaniu czasu badawczego; dokonuje jej miedzynarodowa komisja powołana przez Dyrektora NCPS SOLARIS.
Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone tylko te wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę techniczną i bezpieczeństwa.
 
Kryteria oceny merytorycznej wniosku:
  • nowatorski zakres tematyki badań,
  • sprecyzowane hipotezy naukowe,
  • jasno określona metodologia oraz spodziewane wyniki badań,
  • przekonujące uzasadnienie o celowości użycia promieniowania synchrotronowego,
  • osiągnięcia naukowe wnioskujących,
  • terminowe przedstawienie sprawozdań z wcześniejszych pomiarów w SOLARIS.
 
Użytkownik może otrzymać następującą ocenę merytoryczną wniosku:
 
A* - Wniosek wybitny: dobrze napisany, zakładający przeprowadzenie innowacyjnych badań i dotyczący bardzo ważnego i aktualnego problemu badawczego. Pomyślne wyniki pomiarów mogą mieć znaczny wpływ na daną dziedzinę badań. Czas badawczy zostanie przyznany wnioskodawcy w najbliższym możliwym terminie.
 
A - Wniosek bardzo dobry: kompletny, dotyczący aktualnego problemu badawczego i wymagający naukowo. Czas badawczy powinien zostać przyznany wnioskodawcy w najbliższym możliwym terminie.
 
B - Wniosek dobry, który dotyczy właściwego problemu badawczego i zasługuje na przyznanie czasu badawczego, ale może mieć niższy priorytet niż inne wnioski, lub też wniosek potencjalnie bardzo dobry, ale niezawierający wszystkich informacji, np. wstępnych wyników badań czy pogłębionych wyjaśnień. Czas badawczy zostanie przyznany wnioskodawcy, jeśli pomiary zmieszczą się w kalendarzu pracy synchrotronu.
 
C - Wniosek poprawny dotyczący właściwego, ale mniej ważnego i mniej aktualnego problemu badawczego, lub też potrzeba realizacji pomiarów w SOLARIS nie jest oczywista.
 
X - Wniosek odrzucony: zawiera techniczne lub merytoryczne błędy, w związku z czym pomiary nie mogą być przeprowadzone w SOLARIS, lub problem badawczy nie jest wystarczająco istotny, by rozwiązywać go przy pomocy promieniowania synchrotronowego, lub też nie można ocenić problemu badawczego ze względu na niską jakość wniosku.