Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przykłady zastosowania

Główny obszar tematyczny linii SAXS skupiać się będzie na badaniach strukturalnych biologicznych układów niekrystalicznych, w szczególności w roztworach (białka i ich kompleksy, kwasy nukleinowe, lipidy), polimerów i kopolimerów, układów kompozytowych, różnego typu nanostruktur (nanokompozyty, nanocząstki, sita molekularne itp.) oraz szerokiej gamy nowych materiałów. Struktura tego typu obiektów, które są trudne do charakterystyki innymi metodami, najczęściej badana jest z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego i właśnie techniki rozpraszania małokątowego. Możliwości pomiarowe linii pomiarowej SAXS pozwolą na realizację szeregu projektów z zakresu biofizyki, biologii strukturalnej, fizyki materii miękkiej, fizyki ciała stałego czy chemii materiałowej. Reprezentatywnymi tematami badań mogą być m.in.: 
 • Badania struktury niskorozdzielczej białek i kwasów nukleinowych w roztworach, porównanie struktur otrzymywanych w roztworze ze strukturami w krysztale,
 • Monitorowanie zmian konformacyjnych cząsteczek białek oraz stabilności kompleksów białkowych lub białkowo-nukleinowych w wysokich ciśnieniach,
 • Analiza struktury i stabilności wirusów w roztworze,
 • Wpływ wybranych parametrów chemicznych i fizycznych (temperatura, pH, siła jonowa itp.) na stabilność kompleksów białkowych. Badania struktury oraz stabilności dyspersji nanocząstek metalicznych, magnetycznych, hybrydowych, półprzewodnikowych czy polimerowych,
 • Badania czasoworozdzielcze SAXS zmian konformacyjnych białek oraz kompleksów białkowych, 
 • Badania strukturalne polimerowych, lipidowych czy peptydowych nośników leków i systemów do terapii genowej,
 • Analiza mikrostruktury polimerów, kopolimerów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych,
 • Wpływ parametrów przetwórczych na strukturę i właściwości fizykochemiczne układów polimerowych i kompozytowych, 
 • Badania struktury błon biologicznych, wpływ czynników fizycznych (temperatura, ciśnienie, pole magnetyczne itp.) lub chemicznych (dodatek antybiotyków, surfaktantów, peptydów i innych związków) na stabilność struktur błonowych, 
 • Badania mikrostruktury komponentów ogniw paliwowych,
 • Struktura nanocząstek magnetycznych i zdolność do ich dyspersji w matrycach polimerowych lub układach lipidowych,
 • Badania strukturalne sit molekularnych. Analiza strukturalna innych nowych materiałów i biomateriałów.