Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przykłady zastosowania

Klasyfikacja tkanek - mikroskopia FT-IR i uczenie maszynowe

Obrazowanie chemiczne może posłużyć za dodatkowe narzędzie diagnostyczne w zastosowaniach klinicznych takich jak diagnoza raka. Szczególnie interesująca jest możliwość automatyzacji procesu klasyfikacji elementów biopsji. Na poniższym obrazku przedstawiono predykcję na macierz biopsji igłowych tkanki przełyku wyników cross-walidacji z użyciem klasyfikatora typu random forest. 
Rysunek 1. Predykcja na macierz biopsji przełyku: dojrzały nabłonek, nabłonek zmieniony rakowa oraz inne elementy tkankowe. Macierz została zmierzona w trybie transmisji. Wygenerowane dzięki klasyfikatorowi obrazy biopsji zgadzają się ze zdjęciami spod mikroskopu optycznego wybarwionych biopsji (H&E)
Rysunek 1. Predykcja na macierz biopsji przełyku: dojrzały nabłonek, nabłonek zmieniony rakowa oraz inne elementy tkankowe. Macierz została zmierzona w trybie transmisji. Wygenerowane dzięki klasyfikatorowi obrazy biopsji zgadzają się ze zdjęciami spod mikroskopu optycznego wybarwionych biopsji (H&E) . Link do źródła. 

Orientacja makromolekuł w biopsji w przestrzeni dwuwymiarowej

Polaryzacja liniowa oraz kołowa promieniowania podczerwonego dostarcza nam kolejnego rodzaju informacji, obok obrazu oraz informacji chemicznej, jest to uporządkowanie w materiale – zarówno jego stopień jak i organizacja molekuł. 
Połączenie zaawansowanych metod obrazowania oraz polaryzacji liniowej światła pozwalają na wyznaczenie orientacji makromolekuł w przestrzeni dwu-, a nawet trójwymiarowej. Rozwinięciem używanej w materiałoznawstwie metody z użyciem dwóch prostopadłych polaryzacji, jest zastosowanie czterech, co pozwala na dopasowanie funkcji sinusoidalnej i precyzyjne wyznaczenie kierunku oscylacji. 
Rysunek 2. Obrazy wygenerowane dla intensywności pasma amidu II z użyciem czterech różnych kątów polaryzacji (a), teoretyczne ujęcie zależności absorbancji od kąta polaryzacji liniowej (b), funkcja Hermansa (stopień uporządkowania) dla amidu III, widma spektralne obszaru o dużym i małym stopniu uporządkowania (d).
Rysunek 2. Obrazy wygenerowane dla intensywności pasma amidu II z użyciem czterech różnych kątów polaryzacji (a), teoretyczne ujęcie zależności absorbancji od kąta polaryzacji liniowej (b), funkcja Hermansa (stopień uporządkowania) dla amidu III, widma spektralne obszaru o dużym i małym stopniu uporządkowania (d).  
 
Metodę „czterech polaryzacji” nasz zespół wykorzystał do wyznaczenia kierunku włókien kolagenowych w biopsjach w mikrośrodowisku raka oraz stopnia uporządkowania struktury (tzw. funkcja Hermansa). 
Rysunek 3. Zdjęcie spod mikroskopu optycznego wybarwionej biopsji igłowej trzustki (H&E) oraz orientacje obliczone dla trzech pasm amidowych (drganie amidu II i III jest równoległe do głównego łańcucha kolagenu, a amidu I prostopadłe).
Rysunek 3. Zdjęcie spod mikroskopu optycznego wybarwionej biopsji igłowej trzustki (H&E) oraz orientacje obliczone dla trzech pasm amidowych (drganie amidu II i III jest równoległe do głównego łańcucha kolagenu, a amidu I prostopadłe).  Link do źródła pierwszego. Link do źródła drugiego.
 

Orientacja makromolekuł w polimerze w przestrzeni trójwymiarowej

Jednoczesna analiza dwóch pasm absorpcyjnych, którym odpowiadają oscylacje o prostopadłych kierunkach względem siebie, pozwala na wyznaczenie orientacji molekuł w przestrzeni trójwymiarowej z użyciem czterech kątów polaryzacji. Sam układ pomiarowy nie ulega zmianie, jak przedstawiono na poniższym rysunku. Wciąż jest to układ dwóch polaryzatorów w przypadku pomiarów w trybie transmisji i jednego polaryzatora, gdy próbka mierzona jest w trybie transfleksji lub refleksji. Rozszerzeniu ulega podejście matematyczne do zagadnienia wyznaczenia orientacji molekuł w przestrzeni 3D. 
Rysunek 4. Układ mikroskopowy do mierzenia próbki z użyciem czterech różnych polaryzatorów (a), teoretyczne przedstawienie zagadnienia (b-e).
Rysunek 4. Układ mikroskopowy do mierzenia próbki z użyciem czterech różnych polaryzatorów (a), teoretyczne przedstawienie zagadnienia (b-e).  
 
Nasz zespół jako pierwszy na świecie zastosował technikę jednoczesnej analizy orientacji dwóch pasm w praktyce, uzyskując w ten sposób informację o przestrzennej budowie sferulitu (skrystalizowanej formy) polimeru, dokładnie biodegradowalnego polikaprolaktonu (PCL). 
Rysunek 5. Wyniki obliczeń orientacji 3D pierwszego momentu przejścia, równoległego do głównej osi molekuły (a) polimeru oraz drugiego, prostopadłego (b). Wyniki pomiarów dla mikroskopii FT-IR oraz O-PTIR.
Rysunek 5. Wyniki obliczeń orientacji 3D pierwszego momentu przejścia, równoległego do głównej osi molekuły (a) polimeru oraz drugiego, prostopadłego (b). Wyniki pomiarów dla mikroskopii FT-IR oraz O-PTIR.  Link do żródła

Jednoczesne spektroskopia O-PTIR i Ramana

Jak przedstawiono powyżej metoda czterech polaryzacji może być z sukcesem wykorzystana w mikroskopii O-PTIR, co pozwala na uzyskanie wyników z kilkukrotnie większą rozdzielczością przestrzenną. 
Metoda O-PTIR oprócz uzyskania obrazu i widma z rozdzielczością przestrzenną w zakresie kilkuset nanometrów pozwala również na jednoczesne uzyskanie widma IR oraz Ramana dzięki zastosowaniu w konstrukcji zielonego lasera 532 nm. Fizyczne podstawy spektroskopii FT-IR i Ramana są zupełnie różne, dzięki czemu stanowią dwie komplementarne metody, które wspólnie pozwalają na uzyskanie znacznie głębszej i kompletniejszej informacji o materiale niż osobno. Spektroskopia Ramana wykorzystuje zjawisko nieelastycznego rozpraszania światła. Fotony ze źródła monochromatycznego padające na próbkę wzbudzają cząsteczki do wirtualnych stanów energetycznych, a następnie są rozpraszane z wyższą lub niższą energią do wyjściowej.  To tzw. przesunięcie ramanowskie jest zależne od chemiczne struktury próbki. 
W badaniach biologicznych mikroskopia O-PTIR może posłużyć do badań „masy” lub pojedynczych komórek np. bakteryjnych. W połączeniu z analizą chemometryczną uzyskanych widm z powodzeniem może być użyta do identyfikacji mikroorganizmów. 
 
Rysunek 6. Wyniki PCA (analiza głównych składowych) widm O-PTIR oraz Ramana dwunastu różnych typów bakterii wywołujących u ludzi infekcje.Rysunek 6. Wyniki PCA (analiza głównych składowych) widm O-PTIR oraz Ramana dwunastu różnych typów bakterii wywołujących u ludzi infekcje.  Link do źródła.

Mikroskopia O-PTIR w badaniach zabytków i sztuki

Kolejną z zalet różnych rodzajów mikroskopii IR jest niewielka ilość próbki potrzebnej do uzyskania widm wysokiej jakości i jej pełnej charakterystyki. Ma to szczególne znaczenie m.in. w badaniach dziedzictwa kulturowego np. obrazów. 
W badanich  2021 roku wykorzystano niespełna milimetrowy skrawek pobrany z obrazu van Gogha „Artezjanka”. Obrazowanie O-PTIR pozwoliło na stworzenie map związków wykorzystanych przez artystę do wykonania obrazów oraz identyfikację różowego pigmentu. 
Rysunek 10. Badania przekrojów różnych nanocząstek polimerowych o budowie warstwowej. Dla każdej cząsteczki zmierzono po trzy widma dla trzech warstw: core, inner shell i outer shell
Rysunek 7. Analiza O-PTIR (mapy integracji i przykładowe widma) przekroju próbki oraz charakterystyka różowego pigmentu. Link do źródła.

Struktura drugorzędowa białek

Struktura wielu materiałów jest uporządkowana na przynajmniej kilku stopniach – jest to tzw. budowa hierarchiczna. Spolaryzowana liniowo mikroskopia FT-IR pozwoliła naszemu zespołowi na identyfikację oraz wyznaczenie orientacji i stopnia uporządkowania włókien kolagenowych, których średnica wynosi kilka lub kilkanaście mikrometrów. Pojedynczy łańcuch kolagenowy zbudowany jest z powtarzających się sekwencji aminokwasów. Skręcone łańcuchy mogą przyjąć różne formy przestrzenne, w śród nich jest m.in. α-helisa i β-harmonijka. Molekuły upakowane są w fibryle o średnicy kilkuset nanometrów, a te tworzą włókna. Właściwości białek, funkcje i rodzaj interakcji nie zależą jedynie od ich składu chemicznego, ale również architektury. 
Rysunek 8. Budowa hierarchiczna włókna kolagenowego.
Rysunek 8. Budowa hierarchiczna włókna kolagenowego.
 
Mikroskopia AFM-IR pozwala na uzyskanie sygnału IR od pojedynczego białka oraz określenie jego struktury drugorzędowej na podstawie charakteru pasma amidu I, na które w 80% składają się drgania rozciągające od grupy karbonylowej (C=O). 
Rysunek 9. Określenie struktury drugorzędowej białek (ferrytyna i tyreoglobulina) z użyciem pojedynczej molekuły.
Rysunek 9. Określenie struktury drugorzędowej białek (ferrytyna i tyreoglobulina) z użyciem pojedynczej molekuły. Link do źródła. 

Badanie nadstruktur polimerowych

Rozdzielczość przestrzenna s-SNOM zależy w głównym stopniu od średnicy igły. Badania z 2021 roku pokazały, że za pomocą s-SNOM i AFM-IR jest możliwe odróżnienie od siebie trzech nanowarstw w polimerowych nanomateriałach typu core-shell, co nie udało się przy użyciu mikroskopii TEM, która nie dostarcza informacji chemicznej. 
Rysunek 10. Badania przekrojów różnych nanocząstek polimerowych o budowie warstwowej. Dla każdej cząsteczki zmierzono po trzy widma dla trzech warstw: core, inner shell i outer shell.
Rysunek 10. Badania przekrojów różnych nanocząstek polimerowych o budowie warstwowej. Dla każdej cząsteczki zmierzono po trzy widma dla trzech warstw: core, inner shell i outer shell. Link do źródła.

  1. “Translation of an esophagus histopathological FT‐IR imaging model to a fast quantum cascade laser modality”

Danuta Liberda, Michael Hermes, Paulina Koziol, Nick Stone, Tomasz P. Wrobel
Journal of Biophotonics 2020, DOI:10.1002/jbio.202000122

  1. “Macromolecular orientation in biological tissues using four-polarization method in FT-IR imaging”

Paulina Koziol, Danuta Liberda, Wojciech M. Kwiatek, Tomasz P. Wrobel
Analytical Chemistry 2021, DOI: 10.1021/acs.analchem.0c02591

  1. Spatially resolved macromolecular orientation in biological tissues using FT-IR imaging”

Karolina Kosowska, Paulina Koziol, Danuta Liberda, Tomasz P. Wróbel.
Clin. Spectroscopy 2021, 3, 100013, December 2021, DOI: 10.1016/j.clispe.2021.100013

  1. “Super-Resolved 3D Mapping of Molecular Orientation Using Vibrational Techniques”

Paulina Koziol, Karolina Kosowska, Danuta Liberda, Ferenc Borondics, Tomasz P. Wrobel
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 31, 14278–14287, DOI:  10.1021/jacs.2c05306

  1. “Simultaneous Raman and infrared spectroscopy: a novel combination for studying bacterial infections at the single cell level”

Cassio Lima, Shwan Ahmed, Yun Xu, Howbeer Muhamadali, Christopher Parry, Rachel J. McGalliard, Enitan D. Carrol and Royston Goodacre
Chem. Sci., 2022,13, 8171-8179, DOI: 10.1039/D2SC02493D

  1. “Nanoscale Analysis of Historical Paintings by Means of O-PTIR Spectroscopy: The Identification of the Organic Particles in L′Arlésienne (Portrait of Madame Ginoux) by Van Gogh” 

Victoria Beltran, Andrea Marchetti, Gert Nuyts, Margje Leeuwestein, Christophe Sandt, Ferenc Borondics, Prof. Karolien De Wael
Angew. Chem., 2021, Issue 42, Volume 133, 22935-22942, DOI: 10.1002/ange.202106058

  1. “Single molecule secondary structure determination of proteins through infrared absorption nanospectroscopy”

Francesco Simone Ruggeri, Benedetta Mannini, Roman Schmid, Michele Vendruscolo, Tuomas P. J. Knowles 
Nat. Commun., 2020, 11, 2945, DOI: 10.1038/s41467-020-16728-1

  1. “Cross-Sectional Chemical Nanoimaging of Composite Polymer Nanoparticles by Infrared Nanospectroscopy”

Monika Goikoetxea, Iban Amenabar, Stefano Chimenti, Maria Paulis, Jose Ramon Leiza, and Rainer Hillenbrand
Macromolecules 2021, 54, 2, 995–1005, DOI: 10.1021/acs.macromol.0c02287