Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków w marcu 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Po eksperymencie

Raport po eksperymencie

  • Raport musi zostać przesłany do SOLARIS nie później niż 3 miesiące (dla standardowych wniosków) lub 6 tygodni (dla wniosków z Szybkiego Dostępu) od dnia zakończenia eksperymentu;
  • Przesłanie Raportu jest obowiązkowe dla wszystkich grup badawczych, które przeprowadzały eksperyment w SOLARIS;
  • Przygotowując Raport, należy skorzystać z SZABLONU;
  • Raport może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę;
  • Formularz Raportu nie powinien przekraczać trzech stron.
Złożenie Raportu z wcześniejszych pomiarów prowadzonych wcześniej w SOLARIS jest obowiązkowe dla wszystkich Użytkowników, którzy zamierzają składać kolejny wniosek o czas badawczy w SOLARIS.
Międzynarodowa Komisja Oceniająca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli jego autor nie przedstawił Raportu ze swojego poprzedniego eksperymentu.
 
Instrukcja dotycząca przygotowania Raportu:
  • Raport należy opracować dla każdego eksperymentu przeprowadzonego w SOLARIS;
  • Raport powinien być napisany w języku angielskim;
  • Należy podać numer eksperymentu, którego dotyczy Raport;
  • Upewnij się, że tekst, tabele i rysunki nie przekraczają 3 stron.
Wszystkie raporty są traktowane jako poufne i będą udostępniane wyłącznie opiekunowi infrastruktury badawczej, Dyrekcji Centrum SOLARIS, Komisji Oceniającej oraz Zespołowi ds. Komunikacji.
Prosimy o możliwie kompletny raport, chociaż zdajemy sobie sprawę, iż nie wszystkie szczegóły analizy mogą zostać wpisane zaraz po przeprowadzeniu eksperymentu.

Publikacje

Użytkownik zobowiązany jest do opublikowania wyników swoich badań przeprowadzonych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS i poinformowania o tym fakcie Biura Użytkownika.
 
Każda publikacja będąca wynikiem badań realizowanych w SOLARIS powinna zawierać jako współautora opiekuna eksperymentu lub osoby wspierające eksperyment (w tym przedstawicieli jednostek współpracujących z SOLARIS). W podziękowaniach autorzy muszą przynajmniej wymienić Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz wykorzystywaną infrastrukturę, używając następującego zdania:
 
a. Po polsku: „Publikacja powstała w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS” na podstawie umowy nr 1/SOL/2021/2.” Prezentowane w niej badania zostały wykonane w Centrum SOLARIS na linii badawczej [xxxx]/kriomikroskopie elektronowym i chcielibyśmy podziękować XYZ za wsparcie.” 
 
b. Po angielsku: “This publication was developed under the provision of the Polish Ministry and Higher Education project Support for research and development with the use of research infra-structure of the National Synchrotron Radiation Centre SOLARIS” under contract nr 1/SOL/2021/2. We acknowledge SOLARIS Centre for the access to the Beamline [xxxx]/ cryogenic electron microscope, where the measurements were performer and would like to thank XYZ for assistance.” 
 
c. Jeżeli pracownicy SOLARIS linii badawczej/kriomikroskopu elektronowego są współautorami publikacji, Użytkownik jest zwolniony z obowiązku umieszczenia powyższej adnotacji.

Opinie i komentarze

Jeśli chcesz przekazać szczegółowe uwagi dotyczące eksperymentu, zanotuj je w Ankiecie zadowolenia Użytkownika (link do ankiety jest przesyłany przez Biuro Użytkownika każdorazowo po zakończeniu eksperymentu).
Wypełnienie ankiety nie zajmie Ci więcej niż 5 minut, a dzięki Twojej opinii będziemy mogli wciąż udoskonalać usługi oferowane przez Centrum SOLARIS.